Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego zwanego dalej Sklepem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONEKS 1 Sp. z o.o. Sp. k. ul.Adama Asnyka 32 d 40-696 Katowice, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Katowice pod numerem 25508, zwane w dalszej części regulaminu P.W. „MONEKS 1”.

 2. P.W. „MONEKS 1” jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na paragonie lub fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych Produktów. Klient otrzymuje potwierdzenie informacji, o której mowa powyżej, w momencie odbioru Produktu na blankiecie Wydania Magazynowego. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT, prosimy o zamieszczenie podczas wypełniania formularza zamówienia w pozycji UWAGI stosownej adnotacji.

 3. PRODUKTY to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym MONEKS 1. Wszystkie Produkty oferowane w MONEKS 1 są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty dopuszczające je do obrotu i użytku na polskim rynku.

 4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

 5. Zamówienia w sklepie MONEKS 1 mogą dokonywać osoby pełnoletnie.

 6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych P.W. „MONEKS 1”. Klient wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez P.W. „MONEKS 1” w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania

 7. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścia niniejszego regulaminu i ją akceptuje.

 

II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

FORMY POTWIERDZEŃ

 

 1. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

 2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Aktualizacja dostępności produktów odbywa się co 1 godzinę.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary , aż do wyczerpania zapasów objętych tą forma sprzedaży.

 4. P.W. „MONEKS 1” zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

 5. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

 6. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. P.W. „MONEKS 1” może jednak odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości sprowadzenia odpowiedniej ilości Produktów od dostawcy.

 7. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wysłanie go do P.W. „MONEKS 1” przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronach Sklepu.

 8. Po złożeniu zamówienia Klient informowany jest na końcowym formularzu o zamówionych przez niego Produktach. Klient otrzyma informację zwrotną na podany w formularzu adres e-maila lub telefonicznie na podany numer kontaktowy w przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane

 9. P.W. MONEKS 1 w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia, uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia P.W. MONEKS 1 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia.

 10. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie realizacji zamówienia lub przekazanie informacji mających wpływ jego realizację Brak powyższych danych może mieć wpływ na niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych od P.W.MONEKS 1

 11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

 12. Każde prawidłowo złożone zamówienie będzie rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu. W przypadku niejasności, braku potwierdzenia i opłacenia zamówienia w przeciągu 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.

 13. P.W.MONEKS 1 może dokonywać zmiany cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w czasie składania zamówienia.

 14. P.W.MONEKS 1 zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów i braku towaru na magazynie.

 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI.

 

 1. Decyzję o formie dostawy podejmuje i deklaruje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.

 2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

 3. W przypadku, gdy dostawa zamówionego Produktu realizowana jest przez firmę kurierską, Klient może otrzymać informację o numerze przesyłki, który to numer pozwoli mu na śledzenie miejsca jej aktualnego położenia. Powyższa informacja jest przekazywana wyłącznie na specjalna prośbę Klienta.

 4. Zamówione w ramach Sklepu Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę. W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.

 6. Przy opcji dostawy „za pobraniem” zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest gotówką w chwili dostawy w sposób opisany w punkcie III podpunkt 5. W przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do klienta.

 7. Koszty dostawy:

KOSZT PRZESYŁKI KURIERSKIEJ DETAL: Przesyłka kurierska przy wpłacie na konto - 18 zł

Przesyłka kurierska za pobraniem - 21 zł

KOSZT PRZESYŁKI KURIERSKIEJ HURT: do 700zł netto : Przesyłka kurierska - 29,99 zł. Zamówienia hurtowe wysyłamy na nasz koszt przy kwocie powyżej 700 zł netto.

 

IV. GWARANCJA. REKLAMACJE.

ZWROTY TOWARÓW. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Państwa w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół uszkodzenia (protokół reklamacyjny) podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w przypadku okazania wyżej opisanego protokołu uszkodzenia przyjmujemy do rozpatrzenia reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

 2. W przypadku stwierdzenia innych wad w produkcie, niż te które mogły nastąpić podczas transportu prosimy o odesłanie Produktu z powrotem do P.W.MONEKS 1 zwykłą przesyłką pocztową, koniecznie dołączając fakturę zakupu oraz opis wady. P.W. MONEKS 1 rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Produktu. W przypadku uznania reklamacji wymienimy produkt na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, zwrócimy gotówkę na wskazane przez klienta konto bankowe.

 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

 4. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

 5. Reklamacje składane są w siedzibie MONEKS 1 Sp. z o.o. Sp. k. ul.Adama Asnyka 32 d 40-696 Katowice, telefon/fax +48 32 250 66 93 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze lub w innym miejscu jeżeli zostało ono wskazane w dokumentach sprzedaży.

 6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do P.W. „MONEKS 1” na własny koszt. P.W. „MONEKS 1” nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Pieniądze za zwrócony pełnowartościowy Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

Odstąpienie od umowy wymaga z mocy prawa bezwzględnego złożenia przez kupującego - Klienta stosownego oświadczenia w formie pisemnej

 1. W każdym przypadku zwrotu towaru prosimy o jego zapakowanie zwracanego w sztywne opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę

 2. W przypadku uzasadnionych i uwzględnionych reklamacji klient może domagać się zwrotu kosztów przesyłki.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. P.W. „MONEKS 1” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

 2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

 3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Ceny produktów podane w sklepie internetowym nie obowiązują w sklepach detalicznych prowadzonych przez firmę MONEKS 1. Towary zamówione w sklepie internetowym można odebrać osobiście jedynie w siedzibie firmy w MONEKS 1 Sp. z o.o. Sp. k. ul.Adama Asnyka 32 d 40-696 Katowice

 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

 6. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej office@moneks1.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

 7. Adres do korespondencji Sklepu: MONEKS 1 Sp. z o.o. Sp. k. ul.Adama Asnyka 32 d 40-696 Katowice. Adresy elektroniczny: office@moneks1.pl

 8. P.W.MONEKS 1 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie sklepu P.W.MONEKS1.

 9. Administratorem danych osobowych jest Moneks 1 sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Katowicach, adres: ul.Asnyka32d , kod pocztowy 40-696. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail office@moneks1.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

 


 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: MONEKS 1 Sp. z o.o. Sp. k. ul.Adama Asnyka 32 d 40-696 Katowice

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres office@moneks1.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 250 66 91 .

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Wzór oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania

Elektrośmieci

Elektrośmieci to zepsute lub niepotrzebne urządzenia działające na prąd lub baterie, takie jak komputery, lodówki, telefony, telewizory, zabawki, a także zużyte świetlówki. Obecnie na całym świecie produkowanych jest rocznie ponad 40 milionów ton elektrośmieci i liczba ta rośnie w zatrważającym tempie.

Część elektroodpadów ląduje w zwykłych koszach na śmieci a następnie na wysypiskach, część w lasach. Tymczasem zawierają one szkodliwe substancje, takie jak rtęć, kadm czy ołów, których związki przenikają do wód, gleby i powietrza a następnie akumulują się w roślinach i organizmach zwierząt. Spożywając skażoną żywność narażamy się na szereg chorób m.in.: uszkodzenie nerek, mózgu, bezpłodność czy choroby nowotworowe.

Elektrośmieci zawierają też wiele cennych metali, takich jak złoto, srebro, miedź, aluminium. Materiały odzyskane w wyniku recyklingu w specjalnych zakładach mogą zostać ponownie zastosowane w nowych urządzeniach. Aż 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej.


NASZ NUMER REJESTROWY BDO: 000061683